معرفی پرتقاضاترین صنایع ایران

نیای اقتصاد : سمت و سوی تزریق پول تا پایان اولین ماه فصل زمستان از مثبت شدن روند سرمایه‌گذاری در تمام گروه‌های بخش صنعت و معدن حکایت دارد. ارزیابی‌های صورت‌گرفته بیانگر آن است که در ۱۰ ماه منتهی به دی سال جاری سرمایه پیش‌بینی‌شده برای جوازهای تاسیس صادره نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی بیش از ۱۶ درصد داشته و سرمایه محقق‌شده برای پروانه بهره‌برداری و گواهی کشف صادره نیز در مدت زمان مورد بررسی به ترتیب رشد بیش از ۱۷ و ۳۲ درصدی را ثبت کرده‌اند.

داده‌های اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیانگر آن است که بالاترین سهم پیش‌بینی سرمایه‌گذاری در گروه‌های صنعتی به گروه «ساخت مواد و محصولات شیمیایی» با سهم بیش از ۲۲ درصد از کل گروه‌های صنعتی و بیشترین سرمایه محقق شده نیز درمدت زمان مورد بررسی به گروه «ساخت فلزات اساسی» با سهم بیش از ۱۷ درصدی از سرمایه‌گذاری کل کشور اختصاص داشته است. مجموع سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده در مدت زمان مورد بررسی برای ۱۶هزار و ۶۲ فقره جواز تاسیس صادره، بالغ بر یک میلیون و ۲۵۱ هزار میلیارد ریال بوده است. از سوی دیگر سرمایه‌گذاری محقق شده در ۱۰ ماه منتهی به دی سال جاری برای این بخش بیش از ۲۲۴ هزار میلیارد ریال ثبت شده است. با توجه به آمار اعلام شده سهم گواهی کشف نیز از سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته در مدت زمان مورد بررسی بیش از ۵۹۴ میلیارد ریال بوده است.

آمار اعلام شده هر چند از رشد سرمایه‌گذاری در ۱۰ ماه منتهی به دی سال جاری حکایت دارد؛ اما بررسی آمار دی سال جاری نسبت به آذر ماه نشان‌دهنده آن است که روند سرمایه‌گذاری افت داشته که می‌توان این امر را به هدایت سرمایه‌گذاران به سمت صنایع کوچک تعبیر کرد. براساس آمار اعلام‌شده در دی سال جاری در مجموع ۲۰۶۰ فقره جواز تاسیس برای گروه‌های مختلف بخش صنعت صادر‌شده که در مقایسه با آذر رشدی بیش از ۱۵ درصدی داشته است. اشتغال پیش‌بینی‌شده در دی نسبت به آذر ماه نیز رشدی حدود ۲۵ درصد را ثبت کرده، اما روند سرمایه‌گذاری در مدت زمان مورد بررسی افتی حدود ۲۱ درصدی داشته است.

صنایع جذاب برای سرمایه‌گذاران

ارزیابی صورت‌گرفته در مدت زمان مورد بررسی درباره صنایع جذاب برای سرمایه‌گذاران نیز نشان‌دهنده آن است که گروه‌های «ساخت مواد و محصولات شیمیایی»، «ساخت کک و فرآورده‌های حاصل از نفت»، «ساخت فلزات اساسی»، «محصولات غذایی و انواع آشامیدنی» و «ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی» توانسته‌اند در رده صنایع جذاب برای سرمایه‌گذاران قرار گیرند و بیشترین سرمایه پیش‌بینی‌شده در مدت زمان مورد بررسی را به خود اختصاص دهند. با توجه به آمار اعلام شده سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده برای گروه «ساخت مواد و محصولات شیمیایی» در مدت زمان مذکور حدود ۲۸۰ هزار میلیارد ریال است، ‌مجموع مجوزهای صادره برای این گروه برابر با ۱۴۰۷ فقره بوده و اشتغال پیش‌بینی شده برای این گروه نیز برابر با ۳۶ هزار و ۱۷۰ نفر است. «ساخت کک و فرآورده‌های حاصل از نفت» نیز با اخذ ۱۵۸ فقره جواز تاسیس و پیش‌بینی حدود ۱۶۰ هزار میلیارد ریال سرمایه در جایگاه بعدی صنایع جذاب برای سرمایه‌گذاران قرار گرفته است، اشتغال پیش‌بینی شده برای این گروه برابر با ۶ هزار و ۸۸۱ نفر شغل است.  برای گروه «ساخت فلزات اساسی» نیز در مدت زمان مورد بررسی در مجموع ۳۵۲ فقره جواز تاسیس با پیش‌بینی سرمایه‌گذاری حدود ۱۵۷ هزار میلیارد ریالی صادر شده، اشتغال پیش‌بینی شده برای این گروه برابر ۱۷ هزار و ۶۷۲ نفر شغل است. گروه سرمایه‌پذیر بعدی در مدت زمان مورد بررسی نیز به گروه «محصولات غذایی و انواع آشامیدنی» تخصیص یافته، براساس آمار اعلام شده در مدت زمان مورد بررسی این گروه با اخذ ۲ هزار و ۴۳۲ فقره جواز تاسیس بیشترین تعداد جوازهای تاسیس صادره را به خود اختصاص داده است. در مدت زمان مورد بررسی پیش‌بینی سرمایه برای این گروه نیز بالغ بر ۱۳۱ هزار میلیارد ریال بوده و اشتغال پیش‌بینی شده برای این گروه نیز ۵۶ هزار و ۳۱۹ نفر شغل است. برای گروه ساخت سایر «محصولات کانی و غیرفلزی» نیز در ۱۰ ماه منتهی به دی سال جاری ۱۸۸۴ فقره جواز تاسیس با پیش‌بینی سرمایه حدود ۸۰ هزار میلیارد ریالی صادر شده است، اشتغال پیش‌بینی شده برای این گروه نیز در دوره زمانی مورد بررسی برابر با ۳۶ هزار و ۲۹ نفر شغل است.

استان‌های جذاب برای سرمایه‌گذاران

آمارهای اعلام شده همچنین بیانگر آن است که استان‌های «خوزستان، هرمزگان، یزد، بوشهر و فارس» بیشترین سرمایه پیش‌بینی‌شده در مدت زمان مورد بررسی را به خود اختصاص داده‌اند و توانستند در میان استان‌های جذاب برای سرمایه‌گذاران قرار گیرند. سرمایه پیش‌بینی‌شده برای استان خوزستان برای ۵۶۹ فقره جواز تاسیس صادره بالغ بر ۱۸۶ هزار میلیارد ریال است.اما سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده برای استان بوشهر نیز بالغ بر ۵۲ هزار میلیارد ریال است که برای ۱۹۹ فقره جواز تاسیس صادره پیش‌بینی شده است. استان یزد به‌عنوان سومین استان جذاب برای سرمایه‌گذاران نیز در این مدت موفق به اخذ ۱۲۶۶ فقره جواز تاسیس شد و برای این استان نیز سرمایه‌ای حدود ۵۴ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. برای استان فارس نیز با اخذ ۱۲۰۶ فقره جواز پیش‌بینی سرمایه حدود ۵۱ هزار میلیارد ریال ثبت شده است. اما در مدت زمان مورد بررسی برای مناطق آزاد و ویژه در مجموع ۲۰۰ فقره جواز تاسیس با سرمایه حدود ۱۶۹ هزار میلیارد ریال صادر شده است.

صنایع موفق در جذب سرمایه

از سوی دیگر ارزیابی صورت گرفته در مدت زمان مورد بررسی نشان‌دهنده آن است که گروه‌های «ساخت فلزات اساسی»، «استخراج کانه‌های فلزی»، «ساخت مواد و محصولات شیمیایی»، «ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی» و «محصولات غذایی و انواع آشامیدنی» توانسته‌اند بیشترین سرمایه‌گذاری محقق شده را در مدت زمان مورد بررسی به خود اختصاص دهند. براساس آمار اعلام شده مجموع سرمایه محقق شده درمدت زمان مورد بررسی برابر با ۲۲۴ هزار میلیارد ریال برای ۴۶۳۷ فقره پروانه بهره‌برداری صادره بوده که با توجه به آمار اعلام شده منتج به ایجاد ۷۷هزار و ۳۷۰ نفر شغل شده است. با توجه به آمار اعلام شده سرمایه‌گذاری محقق شده برای گروه «ساخت فلزات اساسی» در مدت زمان مذکور بیش از ۳۸ هزار میلیارد ریال است، ‌مجموع مجوزهای صادره برای این گروه برابر با ۱۶۲ فقره بوده و اشتغال محقق شده برای این گروه نیز برابر با ۵ هزار و ۲۰۴ نفر شغل است. «استخراج کانه‌های فلزی» نیز با اخذ ۱۶ فقره جواز تاسیس و پیش‌بینی حدود ۳۳ هزار میلیارد ریال سرمایه در جایگاه بعدی صنایع موفق در جذب سرمایه قرار گرفته است، اشتغال پیش‌بینی شده برای این گروه برابر با ۲هزار و ۷۵۷ نفر شغل است.

برای گروه «ساخت مواد و محصولات شیمیایی» نیز در مدت زمان مورد بررسی در مجموع ۵۲۸ فقره پروانه بهره‌برداری با سرمایه‌گذاری بیش از ۳۱ هزار میلیارد ریالی صادر شده، اشتغال صورت گرفته برای این گروه برابر ۹هزار و ۱۷۰ نفر شغل است. «ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی» نیز در مدت زمان مورد بررسی با اخذ ۴۲۹ فقره پروانه بهره‌برداری در جایگاه بعدی صنایع موفق در جذب سرمایه قرار گرفته است، براساس آمار اعلام شده حجم سرمایه محقق شده برای این گروه حدود ۲۳هزار میلیارد ریال است.  گروه محصولات غذایی و انواع آشامیدنی نیز به‌عنوان پنجمین گروه در مدت زمان مورد بررسی موفق به اخذ ۶۸۰ فقره پروانه بهره‌برداری شده است. براساس آمار اعلام شده در مدت زمان مورد بررسی برای این گروه سرمایه در حدود ۱۹ هزار میلیارد ریال صورت گرفته و اشتغال محقق شده برای این گروه نیز ۱۰ هزار و ۹۴۵ نفر شغل است.

دنیای اقتصاد

admin

Next Post

دویدن در میدان مین؟

ی آوریل 5 , 2020
اگر چه تحریم‌ها باعث پایداری بالاتر اقتصاد ایران نسبت به کاهش قیمت نفت در مقایسه با سایر صادرکنندگان نفت شد، اما کاهش قیمت نفت علاوه بر حذف توجیه اقتصادی صادرات اندک نفت ایران، درآمدهای ناشی از فراورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی را نیز متاثر خواهد ساخت. این‌ها همه در کنار […]

You May Like

سردبیر

تارگاه راهکار و راهبرد مشاوره مدیریت با هدف گسترش دانش مشاوره مدیریت و به اشتراک گذاری فعالیت ها، یافته ها، تجارب و دیدگاه های مشاوران، کارآفرینان و شرکت های تولیدی و خدماتی ایجاد شده است. عدم گرایش سیاسی و تمرکز بر ارتقاء توانمندی علمی مخاطب در حیطه ی اجرای راهبردها و راهکارهای علم مدیریت از محوری ترین اصول تارگاه است که ضمن حفظ حدود افراد و شرکت ها و پرهیز از خدشه به مبانی حرفه ای و رقابتی فعالیت می نماید.

دسترسی سریع